Thursday, January 1, 2015

2015년 목표

 • 육체적 습관적인 면
  1. 주중 하루 한시간 아리랑, 삼십분 생활오픽
  2. 주중 하루 한시간 기술 볾
  3. 주중 두번 업드려 팔굽혀 펴기

          <수정: 2015-05-18>
          1. 주중:  아리랑(오전: 7:30-8:00), 오픽(밤: 8:30-9:00)
          2. 기술:  과목:        화,목(8:00-8:30)
                      알고리즘: 월, 화, 수,목 (9시-10:30), 오픽 (10:30-11:30)

           수정: 2015-5-27
           1. 시간단위로 계획 세우지 않기. 쪽 단위로            
 • 정신적인 면
            1.겸손해지기
            2. 욕심부리지 않기

 • 방밖에서
  1. 7/10 에너지
  2. 1시간일 ->  2시간 

5월:
6월: 논문 완성, 1차 오픽시험, 1차 SW 자격시험
7월: 2차 오픽시험
8월: 3차 오픽시험, 2차 SW 자격시험
9월: 4차 오픽시험
10월:3차 SW 자격시험
11월:
12월:

5월 마지막 주
Algo 2:  p854-863 (5/27 wed)  pass/fail  -> pass
                 p881-886 (5/28 thurs) pass/fail -> pass
Opic:  4week 10,11,12 (5/27 wed) pass/fail -> pass
         4week 8,9,10 (5/28 thurs) pass/fail -> pass

6월 계획
1째 주
Algo 2:  p898 - p912  (6/1 mon) -done
           p919 - p930  (6/2 tues) done
           p930 - p932  coding (6/3 wed)  fail ( this day is moive day)
           p930-  p932  coding (6/4 thurs) done
OPIC:    4.4   ~ 4.6  (6/1 mon) -done
           4.1   ~ 4.3  (6/2 tues) - done
           3.18 ~ 3.20 (6/3 wed) - done on tuesday and no study (movie day)
           3.15 ~ 3.17 (6/4 thurs) - done


No comments: